Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp

Müşteri Hesabı Oluştur

Bilgilerinizi girerek hemen hesap oluşturun.

Kişisel Verilerin Korunması Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

SİTEYE ÜYE OLURKEN BİLDİRDİĞİM KİŞİSEL VERİLERİMİN, AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE, 6698 SAYILI KVKK KOŞULLARINA UYGUN OLARAK İŞLENMESİ, KORUNMASI, PAYLAŞILMASI VE GEREKTİĞİNDE SİLİNMESİ GİBİ İŞLEMLERİN YAPILMASI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLEREK, AÇIKÇA BU İŞLEMLERE ONAY VERDİĞİMİ BEYAN ETMEKTEYİM.

 

Gnh Müzik Ses Işık Gıda Rek. Tur. İnş. Tar. Hay. ve San. Tic. Ltd. Şti. ve Etgi Grup Bilişim Tek. Ya. Do. Bi. Mi. Mü. İn. Ta. İt. İh. T. Ltd. Şti. Müşterisi olarak, üyelik bilgileri amaçlı siteye girdiğim bilgilerin; ürün ve paket siparişlerimin işlenmesi, online öğrenme, toplantı ve birlikte çalışma sistemi (“Sistem”) üzerinde adıma hesap oluşturulurken ve kayıt yapılırken Sistem’e yüklenen ve kullanıcı olarak tarafıma ait olan kişisel verilerin (Ad-soyad, telefon, T.C. Kimlik No, e-posta, adres vb.) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplandığını, Sistem’e yüklenmesi amacıyla işlenmesine, yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü (gerçek /tüzel) kişilere aktarılmasına dair, aşağıda bulunan "Kişisel Verilerin Korunması Metni ve Gizlilik" metnini okuyarak şahsen ve açık rıza verdiğim, kabul ve beyan etmiş bulunuyorum.

 

"Kişisel Verilerin Korunması Metni ve Gizlilik"

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Gnh Müzik Ses Işık Gıda Rek. Tur. İnş. Tar. Hay. ve San. Tic. Ltd. Şti. (“GNH”) tarafından, sitemize girdiğiniz, ad, soyad, mail adresi ve benzeri tüm kişisel verileriniz, üyelik amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bildirilen kişisel verilerinizden, yalnızca ad, soyad ve mail adresi bilgileri ile sınırlı olmak kaydıyla, bir kısmı, kullanıcının online sisteme giriş yapabilmesi amacıyla, hesap oluşturulması için Etgi Grup Bilişim Tek. Ya. Do. Bi. Mi. Mü. İn. Ta. İt. İh. T. Ltd. Şti. sistemine girilecektir.

 

Bu kapsamda GNH tarafından, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

Bu metnin hedef kitlesi, GNH tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. 

Sitemizde işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka hesap numarası, cookie kayıtları ve benzeri…

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • GNH tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, GNH ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, hizmet geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • GNH tarafından satışa sunulan ürünlerin sizlere daha sağlıklı olarak sunulması, arz edilmesi, kargolanması, satış sonrası desteklenmesi ve tedarik edilmesi,
 • GNH tarafından hizmete sunulan eğitim paketlerine sizlerin erişebilmesi için sisteme kullanıcı kayıtlarının yapılması, sisteme kullanıcı eklenip çıkartılması gibi durumlar için işlenecek, kullanılacak, saklanacak ve gerekli olduğu takdirde silinecektir.

 

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; GNH ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Online sisteme giriş yapabilmesi amacıyla, hesap oluşturulması için Etgi Grup Bilişim Tek. Ya. Do. Bi. Mi. Mü. İn. Ta. İt. İh. T. Ltd. Şti.’ne,
 • Yetki vermiş olduğumuz, GNH nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; GNH’ye başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan maddeler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle GNH’ye iletebilirsiniz.

 Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

 

SİTE KULLANIM ŞARTLARI ve İLK ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


Lütfen sitemizi kullanmadan evvel sitemizde yer alan, "Üyelik Sözleşmesi"ni, "Teslimat ve Eğitim Koşulları"nı ve "Satış Sözleşmesi"ni dikkatlice okuyunuz. 
Onlinemuzikkursu.com sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Yeşilbahçe Mah. 1471 Sk. No:12/B Muratpaşa/Antalya adresinde mukim  Gnh Müzik Ses Işık Gıda Rek. Tur. İnş. Tar. Hay. ve San. Tic. Ltd. Şti.'nin  (GNH) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 


İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.


1. SORUMLULUKLAR
a.GNH, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
b.GNH, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 
f.Siteden ürün satın alan kimse, sitemizde mevcut mesafeli satış sözleşmesini okumuş ve hükümlerini anlayarak kabul etmiş sayılacaktır.
g.Siteden eğitim paketi satın alan kişi, kendisine bildirilen ve giris.onlinemuzikkursu.com sistemine kaydedilen dersine, tam saatinde girmekle mükelleftir. Mücbir sebep harici, önemli bir mazeretin varlığı halinde, ders saatinden en az 24 saat önce onlinemuzikkursu.com adresindeki canlı destek kısmına ya da info@onlinemuzikkursu.com e.posta adresine durumu belgeleriyle açıkça belirtir şekilde mazeret bildirimi yapılmak zorundadır. Aksi takdirde ders, tam saatinde başlamış ve yapılmış sayılır.
h.Siteden eğitim paketi alan kişi için sisteme kaydedilen ders tam saatinde başlar. Kullanıcı sisteme henüz girmemiş ve bir mazeret bildirmemiş ise, 10 dakika bekleme süresi tanınır. 10 dakika içerisinde kullanıcı sistemine ve dersine giriş yaparsa, satın aldığı paket doğrultusunda, tam saatinde ders bitirilir. Geç kalınan süre için ders uzatımı yapılamaz. Eğer kullanıcı 10 dakika bekleme süresi içerisinde sisteme girmez ise, ders 10.dakikasında sona erdirilir ve sisteme geç giren kullanıcı için o ders işlenmesi kabul edilir. Sitemizde mevcut kullanıcıların hepsi bu koşulları peşinen kabul etmektedir.


2.  Fikri Mülkiyet Hakları


2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi GNH'ye veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 


3. Gizli Bilgi
3.1. GNH, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri, online eğitim panelinin Kullanıcı tarafından kullanılabilmesi amacıyla, ad, soyad ve mail adresi bilgileriyle sınırlı olmak kaydıyla, Etgi Grup Bilişim Tek. Ya. Do. Bi. Mi. Mü. İn. Ta. İt. İh. T. Ltd. Şti. ile paylaşacaktır. Bu istisnai durum ve belirtilen neviden bilgiler haricinde hiçbir kişisel veri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.


3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, GNH'nin kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.


3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. GNH TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 


5. Kayıt ve Güvenlik 
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.


6. Mücbir Sebep


Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 


7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik


İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.


8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler


GNH, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


9. Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, GNH'nin bilinen e.posta adresi ve Kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


10. Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda GNH'nin onlinemuzikkursu.com sisteminde yer alan bilgiler ile GNH'nin defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.


11. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

BİZE ULAŞIN