Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp

Online Müzik Kursu

Kişisel Verilerin Korunması Metni ve Gizlilik

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

 

Sitemize üye olmak için girmiş olduğunuz tüm bilgiler,  3. parti firma veya kişilerle paylaşılmayacaktır. Sitemiz iletişim formlarından girmiş olduğunuz tüm bilgiler,  3. parti firma veya kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

Sitemize üye olmak için girdiğiniz bilgilerden yalnızca ad, soyad ve mail adresi bilgileri, yalnızca online sistemde hesap açılabilmesi ve kullanıcıların erişim sağlayabilmesi maksadıyla Etgi Grup Bilişim Tek. Ya. Do. Bi. Mi. Mü. İn. Ta. İt. İh. T. Ltd. Şti. sistemine aktarılacaktır.

 

Sitemiz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir ve sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçim değiştirilebilmektedir.

 

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. 

 

OnlineMüzikKursu.com KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Gnh Müzik Ses Işık Gıda Rek. Tur. İnş. Tar. Hay. ve San. Tic. Ltd. Şti. (“GNH”) tarafından, sitemize girdiğiniz, ad, soyad, mail adresi ve benzeri tüm kişisel verileriniz, üyelik amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bildirilen kişisel verilerinizden, yalnızca ad, soyad ve mail adresi bilgileri ile sınırlı olmak kaydıyla, bir kısmı, kullanıcının online sisteme giriş yapabilmesi amacıyla, hesap oluşturulması için Etgi Grup Bilişim Tek. Ya. Do. Bi. Mi. Mü. İn. Ta. İt. İh. T. Ltd. Şti. sistemine girilecektir.

 

Bu kapsamda GNH tarafından, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

Bu metnin hedef kitlesi, GNH tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. 

Sitemizde işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka hesap numarası, cookie kayıtları ve benzeri…

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • GNH tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, GNH ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, hizmet geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • GNH tarafından satışa sunulan ürünlerin sizlere daha sağlıklı olarak sunulması, arz edilmesi, kargolanması, satış sonrası desteklenmesi ve tedarik edilmesi,
 • GNH tarafından hizmete sunulan eğitim paketlerine sizlerin erişebilmesi için sisteme kullanıcı kayıtlarının yapılması, sisteme kullanıcı eklenip çıkartılması gibi durumlar için işlenecek, kullanılacak, saklanacak ve gerekli olduğu takdirde silinecektir.

 

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; GNH ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Online sisteme giriş yapabilmesi amacıyla, hesap oluşturulması için Etgi Grup Bilişim Tek. Ya. Do. Bi. Mi. Mü. İn. Ta. İt. İh. T. Ltd. Şti.’ne,
 • Yetki vermiş olduğumuz, GNH nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; GNH’ye başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan maddeler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle GNH’ye iletebilirsiniz.

 Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Metni ve Gizlilik

BİZE ULAŞIN